Το σχολείο μας διοργάνωσε διαδικτυακή παρουσίαση του Δείκτη Ευτυχίας
Ναυτικών (Seafarers Happiness Index – SHI) για το έτος 2021. Ο δείκτης
αυτός αναλύει, μετά από μεγάλη έρευνα σε ικανό πλήθος ναυτικών όλων
των ειδικοτήτων και κατηγοριών πλοίων, την ψυχική υγεία των ναυτικών,
καθώς και την ιεράρχηση των προβλημάτων τους κατά τη διάρκεια
παραμονής τους στα εμπορικά πλοία. Η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει
μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που
προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η παρουσίαση περιλάμβανε ανάλυση της συγκεκριμένης έρευνας από τους
καθηγητές ειδικοτήτων και την ψυχολόγο του σχολείου και απευθύνεται
στους μαθητές των Γ’ τάξεων ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών ΕΝ.

Δείκτης ικανοποίησης των ναυτικών – παρουσίαση