4ου ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναυτικής Κατεύθυνσης Νίκος  Καββαδίας

 

Ο Σχολικός Κανονισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου. Είναι εναρμονισμένος προς την Ελληνική Εκπαιδευτική Νομοθεσία και καθορίζει τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Η σύνταξη και εφαρμογή του Σχολικού Κανονισμού διαπνέεται από τις αρχές της δημοκρατικής σχολικής διοίκησης και να αποσκοπεί στην αυτοδέσμευση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, που είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Οφείλει να δίνει στον όρο «σχολική πειθαρχία» δημοκρατικό περιεχόμενο και να τον αναδεικνύει σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. Η σχολική πειθαρχία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά παιδαγωγικό μέσο για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου.

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας αλλά και συναίνεση, συμμετοχή και αποδοχή των διαφορών και του πλουραλισμού των απόψεων

Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει ελεύθερα μέσα στην ομάδα. Το άτομο καταξιώνεται ως μέλος της ομάδας. Έχει το δικαίωμα να απαιτεί το σεβασμό και τη δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, οφείλει να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να αναγνωρίζει στους άλλους τα ίδια δικαιώματα.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του και το συντονισμό της σχολικής ζωής.

Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης του εκπαιδευτικού έργου μέσα στο σχολείο, καθώς και την ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και των μαθητών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Έχει τακτική επαφή με τους γονείς, επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.

Καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και συγκροτεί τα τμήματα κάθε τάξης και κατανέμει τους μαθητές σ’ αυτά, με βάση τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής.

Καλεί τους κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση.

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ             

Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.

Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.

Φροντίζουν, κατά το διάλειμμα, να εκκενώνονται οι αίθουσες και ανοίγουν τα παράθυρα, για να αερίζεται ο χώρος.

Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από το σχολείο, και για θέματα που αφορούν στο σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές ή τους γονείς με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

Ενημερώνουν τους γονείς & κηδεμόνες τακτικά αλλά και έκτακτα όταν χρειαστεί.

Διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, εντός του σχολικού χώρου, ασκώντας , επί της ουσίας, γονική μέριμνα.

Συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματός τους.

 

Οι μαθητές

Γενικά οι μαθητές οφείλουν:

Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά.

Να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες, καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο.

Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.

Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά.

Να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση Βίας. Η χειροδικία, η αυδικεία και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 8:25 π.μ.

Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.

Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας ο αργοπορημένος μαθητής  παίρνει απουσία, λόγω της καθυστερημένης του προσέλευσης.

Για λόγους ασφαλείας, το παιγνίδι με μπάλες στην αυλή επιτρέπεται μετά από την έγκριση και τις οδηγίες του  γυμναστή .

Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες της σχολικής λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης και μετά από συνεννόηση με τον γονέα – κηδεμόνα.

Οι μαθητές σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου.

Δε ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.

Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά.

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο.

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε μορφωτική επίσκεψη, περίπατο ή εκδρομή του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών.

Οι μαθητές δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι απαραίτητες στο μάθημα όπως ηχεία κ.α.

Για τυχόν απώλεια προσωπικών αντικειμένων του μαθητή, το σχολείο δεν έχει ευθύνη αντικατάστασης ή αναζήτησης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι γονείς ή κηδεμόνες είναι καλό να ενημερώνουν το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς για θέματα υγείας των μαθητών ή σχετικά με θέματα που αφορούν στην οικογενειακή και κοινωνική κατάστασή τους, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και εχεμύθεια τα τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα αυτών.

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για τη φοίτηση, τη σχολική επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με το Διευθυντή, τους Υποδιευθυντές και το Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, στη διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και στην καλλιέργεια ενός καλού, συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής.